ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 257.000,00 €
ΧΡΗΣΗ 2013
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"