ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ